Struktura konferencji

Struktura konferencji obejmować będzie następujące moduły:

Dla uczestników konferencji:

 • sesja wykładowa,
 • sesja interaktywna,
 • sesja posterowa (wystawa),
 • sesja integracyjna

Dla społeczności lokalnych (dzieci):

 • sesja warsztatowa
 • sesja wykładowa

Sesja wykładowa będzie zawierała moduły wykładowe dla grup celowych poruszające podtematy dotyczące zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych według struktury:

 • Wprowadzenie do omawianej tematyki
 • Seria wykładów wyselekcjonowanych ekspertów z danej dziedziny
 • Dyskusje panelowa z ekspertami oraz przedstawicielami grup celowych
 • Podsumowanie

Równolegle do sesji wykładowej odbywać się będzie sesja warsztatowa przeznaczona głównie dla ok. 30 dzieci w wieku 7-13 lat z lokalnej szkoły podstawowej. Przygotowane zostaną specjalne gry i zabawy „z ekologią na ty”, moderowane przez wyspecjalizowanego metodyka/trenera. Przewiduje się wspólne świadome budowanie przestrzeni zurbanizowanych, wspomagane przez prace plastyczne, gry ekologiczne, spacery ekologiczne – wszystko w atmosferze wspólnej zabawy edukacyjnej.

Rozwiązując zadania ekologiczne w formie gier i zabaw edukacyjnych pierwszego dnia konferencji, dzieci postarają się rozwiązać konkretne zadanie planistyczne, wcielając się w trzy różne role (odpowiadające grupom docelowym).:
Jestem tym, który decyduje – dziecko w roli samorządowca (decydenta, urzędnika) odpowiada na pytanie: „Co bym zadecydował, gdyby to ode mnie zależało?”

 • Jestem tym, który buduje – dziecko w roli inwestora/przedsiębiorcy odpowiada na pytanie: „Co bym zbudował, gdyby to ode mnie zależało?”
 • Jestem tym, który projektuje – dziecko w roli architekta/urbanisty odpowiada na pytanie: „Co bym zaprojektował, gdyby to ode mnie zależało?”
 • Rezultaty ćwiczeń ekologicznych dzieci przedstawione zostaną dorosłym w formie wykonanych prac, stanowiąc jeden z elementów sesji posterowej w drugim dniu konferencji.

Sesja posterowa jest związana z główną tematyką konferencji regionalnej i stanowić będzie dopełnienie sesji wykładowej oraz okazję do swobodnej dyskusji między uczestnikami konferencji. Sesja ta będzie przedstawieniem dobrych praktyk z krajów Europy nt. zrównoważonego rozwoju zgodnie z tematyką wykładów regionalnej konferencji. Dobre praktyki zostaną szczegółowo udokumentowane i opracowane, a następnie zaprezentowane nie tylko w postaci projekcji filmowej i podczas sesji posterowych, ale dodatkowo na stronie internetowej Projektu oraz w publikacji końcowej. W trakcie prac przygotowawczych nagrane zostaną wywiady z wykładowcami i przedstawione w pełnej wersji, jako materiał filmowy na stronie internetowej Projektu, a także na nośniku DVD będącym załącznikiem publikacji książkowej „EKOLOGIA KONSTRUKTYWNIE” jako produktu finalnego Projektu. Sesja posterowa uzupełniona zostanie także wystawą prac dzieci powstałych w ciągu całego dnia podczas warsztatów edukacyjnych.

Drugi dzień konferencji przeznaczono na sesję interaktywną dla grup celowych składająca się z następujących części składowych:

 • Wprowadzenie. Przedstawienie konkretnego zadania do rozwiązania przez grupy celowe, dotyczącego jednej z głównych tematyk szczegółowych konferencji.
 • Przedstawienie dobrych praktyk zagranicznych (dobranych w zależności od konferencji regionalnej i podziału tematycznego), jako stymulacja do działań holistycznych.

Dziecięca sesja posterowa

Ciąg dalszy głównej sesji posterowej wzbogaconej o przykłady integracji wypracowane na bazie podobnych zadań przez najmłodszych uczestników w pierwszym dniu konferencji. Dziecięcy – wolny od jakichkolwiek uwarunkowań środowiskowych punkt widzenia, uwidoczni łatwiejsze i pokorniejsze podejście do zadań wykonanych przez nie w sesji interaktywnej. Dziecięca sesja posterowa da szansę „dorosłym” na odnalezienie prawidłowego dystansu do własnej postawy i własnych egoistycznych celów.

Trójkąty zadaniowe – „Wejdź w moje buty”

Przewiduje się utworzenie kilkunastu grup zadaniowych składających się z po dziewięciu przedstawicieli różnych grup celowych: 3 samorządowców lub urzędników, 3 inwestorów lub przedsiębiorców, 3 architektów lub urbanistów. Utworzone w ten sposób zespoły będą miały za zadanie przeprowadzić analizę zależności, złożoności i konfliktu interesów oraz sprecyzowanie własnych celów.

Zamiana ról

Jest to kluczowy element tej sesji, który ma na celu zidentyfikowanie różnych celów i wypracowanie konsensusu oraz zdefiniowanie wspólnych wniosków. Istotnym elementem gry „Wejdź w moje buty” będzie dwukrotna zamiana ról, by w ten sposób zrozumieć sprzeczne często interesy adwersarzy. I tak np. architekt, zamieniając się miejscami z przedsiębiorcą/inwestorem, a następnie samorządowcem, będzie musiał każdorazowo spojrzeć na konkretne zadanie z innego punktu widzenia, bronić punktu widzenia danej roli i w ten sposób opracować każdorazowo optymalny scenariusz działań. Sesja będzie prowadzona/moderowana przez wykładowców.

Wypracowanie wspólnej strategii postępowania i przyszłych działań będzie wynikiem sesji interaktywnej.
Podsumowanie. Zamiana ról grup celowych pozwoli na opracowanie końcowych wniosków oraz stanowić będzie źródło dobrych praktyk dla końcowej publikacji Projektu. Tak wypracowane rozwiązanie konkretnego zadania nt. zrównoważonego rozwoju pozwoli grupom celowym na przeniesienie podobnych zachowań do codziennej praktyki w obrębie własnej grupy zawodowej.

Wszystkie sesje (wykładowa, warsztatowa, interaktywna, posterowa oraz integracyjna), a także wywiady i komentarze oraz inne wydarzenia towarzyszące dokumentowane będą nie tylko w formie zapisu tekstowego, ale również filmowego i fotograficznego (z dochowaniem przepisów o rozpowszechnianiu wizerunku, szczególnie w odniesieniu do dzieci).
Przed każdą konferencją zostaną starannie dobrani odpowiedni partnerzy tematyczni projektu, którzy przyczynią się do podniesienia jego wartości merytorycznej, rangi i prestiżu projektu.

Każda konferencja tematyczna będzie rzetelnie udokumentowana i opracowana w formie umożliwiającej przygotowanie końcowej publikacji nt. współdziałania różnych grup celowych w realizacji zrównoważonego rozwoju.

Opracowania pokonferencyjne obejmą:

 • Zredagowanie wszystkich wykładów i wystąpień mających miejsce podczas każdej konferencji
 • Streszczenie głównych tez dyskusji panelowych
 • Zredagowanie wniosków
 • Opracowanie zaleceń dla dalszych działań promocji wiedzy Projektu
 • Dokumentacja wydarzeń okołokonferencyjnych

Wykłady z konferencji rejestrowane będą w postaci materiału filmowego, co pozwoli na późniejszą popularyzację wiedzy. Na kanwie zarejestrowanych wykładów przygotowane zostaną wideo-blogi, a następnie umieszczone na stronie internetowej projektu.

Przewidziano opracowanie i druk materiałów pokonferencyjnych w formie publikacji pt.: „EKOLOGIA KONSTRUKTYWNIE” (wraz z wklejoną płytą DVD z dodatkowymi materiałami edukacyjno-promocyjnymi) jako podsumowanie całości wykładów, zdobytej wiedzy i wniosków. Publikacja zawierać będzie kompendium wiedzy nt. zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych. Zawartość merytoryczna zawierać będzie również rozwiązania konkretnych zadań projektowych opracowywanych podczas warsztatów szkoleniowych, przykłady wypracowanych konsensusów, jako wspólny głos grup celowych: administracji publicznej, samorządowców, przedsiębiorców, inwestorów, architektów i urbanistów.

Dystrybucja publikacji (2000 szt.) skierowana będzie do jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych zrzeszających inwestorów i przedsiębiorców, izb zrzeszających architektów i urbanistów, instytucji branżowych oraz innych, merytorycznie właściwych adresatów.

Publikacja będzie przetłumaczona na język angielski, dzięki czemu zasięg promocji obejmie instytucje europejskie (m.in. Parlament Europejski, Komisja Europejska, Komitet Regionów) oraz innych zainteresowanych odbiorców. Anglojęzyczna wersja publikacji dostępna będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013