Organizatorzy i Partnerzy

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Program priorytetowy 7: Edukacja ekologiczna
Nr konkursu: I/2013
Kategoria I – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych
Przedsięwzięcie: Kongresy i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym
Tytuł: EKOLOGIA KONSTRUKTYWNIE

Instytut Rozwoju Terytorialnego

www.irt.wroc.pl

Instytut Rozwoju Terytorialnego jest samodzielną jednostką samorządu Województwa Dolnośląskiego zajmującą się realizacją zadań województwa z zakresu polityki rozwoju oraz planowania przestrzennego. W zakres strategicznych aktywności ITR wchodzą:

  • zapewnienie rzetelnej i kompleksowej wiedzy o rozwoju terytorialnym,
  • utrzymywanie i rozwijanie trwałej współpracy w zakresie rozwoju terytorialnego,
  • stymulowanie inicjatyw na rzecz rozwoju, opartych na zasadach wypracowanych i propagowanych przez Instytut.

Projekt EKOLOGIA KONSTRUKTYWNIE wpisuje się w działalność Instytutu polegającą m.in. na wytyczaniu i realizowaniu polityki zrównoważonego rozwoju, planowania, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz działalności edukacyjno-informacyjnej, wydawniczej i promocyjnej w przedmiotowym zakresie. Ponadto, zadania Instytutu obejmują stymulowanie interdyscyplinarnej współpracy z władzami samorządowymi, inwestorami i społecznościami lokalnymi w zakresie polityki rozwoju terytorialnego, wymianę dobrych praktyk z instytucjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwoju terytorialnego, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych, co w kontekście Projektu wydaje się mieć znaczenie szczególne.

Zadania te Instytut realizuje we współpracy z odpowiednimi służbami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz innymi jednostkami administracji samorządowej, jednostkami administracji rządowej oraz partnerami społecznymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego i ochrony środowiska.

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013