Planowanie Przyjaznego Miasta – program konferencji

Głównym celem przedsięwzięcia jest wypracowanie i promocja zasad zrównoważonego rozwoju na terenach zurbanizowanych. Warunkiem zrównoważonego rozwoju jest umiejętność współpracy międzyludzkiej i międzyinstytucjonalnej, sztuka budowania partnerstwa i współrządzenia dla realizacji wspólnych interesów.

Moderator: dr Maciej Borsa, Szkoła Główna Handlowa – Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Prezes Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

05.03.2015 r. (czwartek)

9:00 – 9:10 Oficjalne przywitanie uczestników

arch. Mariusz Szabłowski, Kanclerz Collegium Mazovia, Koordynator Projektu

9:10 – 9:30  Dobre praktyki europejskie

projekcja filmu pt.: Eksperymentalne osiedle ekologiczne „ZEGG”, Bad Belzig, Niemcy

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, develoCity

Wspólnota mieszkaniowa, której funkcjonowanie opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego. Przykład zorganizowanej społeczności żyjącej w pełnej harmonii z naturą. Wioska jest jednocześnie międzynarodowym ośrodkiem szkoleniowym w zakresie ekologii. Osiedle zdobyło liczne nagrody i wyróżnienia za innowacyjne rozwiązania proekologiczne.

9:30 – 9:50 Nowa urbanistyka a zrównoważony rozwój

dr Maciej Borsa, Szkoła Główna Handlowa – Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Prezes Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice

Nowa urbanistyka. Metody nowego podejścia do miejskiego planowania i zarządzania środowiskowego – rozwiązania, technologie i know-how. Wzmocnienie lokalnego potencjału w rozwiązaniach priorytetowych problemów środowiska miejskiego. Metody powtarzalności rozwiązań w nowym planowaniu urbanistycznym. Instytucje współpracujące w ramach nowego podejścia do planowania urbanistycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju.

9:50 – 10:10 Dobre praktyki europejskie

projekcja filmu pt.: Miasto inteligentne „SmartAarhus”, Aarhus, Dania

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, develoCity

Miasto inteligentne – planowanie i realizacja. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej, promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego, podniesienia jakości życia oraz zaangażowania mieszkańców miasta.

10:10 – 10:30 Planowanie partycypacyjne – układ przestrzenny i funkcjonalny miasta jako czynnik zrównoważonego rozwoju

dr inż. arch. Katarzyna Sadowy, Collegium Mazovia – Katedra Ekonomii i Zarządzania

Szeroko zakrojone zaangażowanie zainteresowanych stron w strategii rozwoju miasta. Wspólne rozwiązywanie problemów planistycznych poprzez procesy inkluzywne i ukierunkowanie na najbiedniejsze społeczności lokalne. Mobilizacja zasobów lokalnych i zaangażowanie. Ramy dla rozwoju i wspieranie instytucji realizujących zastosowanie nowej urbanistyki w praktyce. Uwzględnienie kwestii środowiskowych w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu. Instrumenty wdrażania celów UNEP Agendy 21 na poziomie miasta. Środowiskowy składnik Agendy Habitat, Deklaracji w sprawie miast i innych osiedli ludzkich oraz Deklaracji Milenijnej.

10:30 – 10:50 Dobre praktyki europejskie

projekcja filmu pt.: Rehabilitacja terenów nadrzecznych „Brussels Greenfields”, Bruksela, Belgia

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, develoCity

Rewitalizacja i zagospodarowanie śródmiejskich terenów poprzemysłowych wzdłuż kanału Charleroi w Brukseli jako środek do aktywizowania działalności gospodarczej i stworzenia miejsc pracy. Przykład współdziałania administracji publicznej i sektora inwestorskiego w realizowaniu odpowiedzialnej gospodarki gruntami.

10:50 – 11:10 Współrządzenie Miastem

dr Dominika Brodowicz, Szkoła Główna Handlowa – Zakład Miasta Innowacyjnego

Partycypacja społeczna. Współpraca techniczna. Kształcenie i podnoszenie wiedzy.

11:10 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 11:50 Dobre praktyki europejskie

projekcja filmu pt.: Bezpieczne przestrzenie miejskie „Shared Space”, Leeuvarden, Holandia

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, develoCity

Niestandardowa koncepcja planowania przestrzennego polegająca na współdzieleniu miejskich przestrzeni przez wszystkich użytkowników, zarówno strefy ruchu pieszego jak i kołowego. Idea ukierunkowana na zmniejszenie dominacji pojazdów i wzrost bezpieczeństwa drogowego. Rozwiązanie coraz częściej stosowane w Europie i na świecie.

11:50 – 12:10 Polityki Miejskie

arch. Janusz Korzeń, członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, redaktor naczelny ogólnopolskiego czasopisma Przegląd Urbanistyczny

Legislacja dotycząca terenów zurbanizowanych, nieruchomości i zarządzania. Planowanie urbanistyczne i polityki miejskie. Współpraca pomiędzy miastami.

12:10 – 12:30 Dobre praktyki europejskie

projekcja filmu pt.: Pasywne budownictwo biurowe „Aeropolis-Elia-GreenBiz”, Bruksela, Belgia

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, develoCity

Prezentacja trzech obiektów biurowych nagrodzonych za nowatorskie rozwiązania ekologiczne. Wzorcowe przykłady w zakresie budownictwa pasywnego, zastosowania proekologicznych materiałów i poszanowania energii. Inkubatory tzw. „zielonego biznesu” – przedsiębiorstw działających w obrębie ochrony środowiska i energii.

12:30 – 12:50 Strategie Rozwoju Mieszkalnictwa

arch. Zbigniew Maćków,  Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Materiały budowlane i technologie. Mieszkania dla najuboższych. Polityka mieszkaniowa. Prawo mieszkaniowe.

12:50 – 13:10 Dobre praktyki  europejskie

projekcja filmu pt.: Trwałe i zrównoważone  osiedle mieszkaniowe „BedZED”, Londyn, Wielka Brytania

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, develoCity

Pierwsze ekologiczne osiedle mieszkaniowe w Wielkiej Brytanii. Przykład realizacji zasad zrównoważonego rozwoju poprzez ekologiczny projekt oraz przyjazny środowisku styl życia mieszkańców. Osiedle wielokrotnie nagradzane między innymi za najlepsze rozwiązania w zakresie zrównoważonej energii w budownictwie i za innowacje ekologiczne.

13:10 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 14:20 Dobre praktyki europejskie

projekcja filmu pt.: Ekologiczna kamienica miejska „Daintree”, Dublin, Irlandia

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, develoCity

Budynek mieszkalno-usługowy określany mianem najbardziej zrównoważonego obiektu w Irlandii. Przykład wpisania się zasad zrównoważonego rozwoju w miejski krajobraz architektoniczny. Wzorcowe wykorzystanie naturalnego światła i ekologicznych materiałów budowlanych. Holistyczna synteza wielu ekologicznych elementów.

14:20 – 14:40 Trudne tematy w mieszkalnictwie

dr inż. arch. Jacek Godlewski, Prezes oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze

Grunty – własność i dzierżawy. Osiedla mieszkaniowe formalne i nieformalne. Renowacje budynków. Eksmisje.

14:40 – 15:00 Dobre praktyki europejskie

projekcja filmu pt.:Wzorcowy model rozbudowy miasta Hafen City, Hamburg, Niemcy

arch. Krzysztof Baczyński, ekspert UE i ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast, develoCity

Ilustracja nowoczesnego i proekologicznego podejścia do rewitalizacji tkanki miejskiej. Wszechstronny i wielosektorowy projekt rozbudowy centrum miasta. Wzorcowa integracja aspektów społecznych, urbanistycznych i architektonicznych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

15:00 – 15:20 Dobre praktyki zrównoważonego rozwoju – prezentacja wystawy

arch. Mariusz Szabłowski, Kanclerz Collegium Mazovia, Koordynator Projektu

Prezentacja wystawy tematycznej dotyczącej wzorcowych przykładów europejskich z zakresu zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych. Dobre praktyki jako źródło proekologicznych, innowacyjnych, efektywnych i sprawdzonych rozwiązań.

15:20 – 15:30  Przerwa kawowa

15:30 – 17:30 Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów tematycznych

17:30 – 17:45  Prezentacja prac wykonanych przez dzieci w ramach towarzyszącej konferencji sesji edukacyjno-warsztatowej

17:45 – 18:00 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji

18:30 Kolacja

 

06.03.2015 r. (piątek)

9:00 – 9:10 Wprowadzenie do sesji interaktywnej

dr Maciej Borsa i arch. Krzysztof Baczyński

9:15 – 13:00 Trójkąty zadaniowe

Sesja warsztatowa pt. „wejdź w moje buty” polegająca na analizie zależności, złożoności i konfliktu interesów przez poszczególne grupy docelowe: przedstawicieli administracji publicznej, architektów/urbanistów oraz inwestorów/przedsiębiorców.  Dwukrotna zamiana ról  ma doprowadzić do  zidentyfikowania rozbieżnych celów, wypracowania konsensusu oraz zdefiniowania wspólnych wniosków. Sesja prowadzona w grupach zadaniowych, moderowana przez ekspertów.

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

13:00 – 14:00 Prezentacja wyników prac grup zadaniowych

14:00 – 14:30  Podsumowanie rezultatów i zakończenie sesji warsztatowej interaktywnej

14:30 Obiad i zakończenie konferencji

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013