Patronat IARP

Przedsięwzięciu patronować będzie Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP). Poprzez swoją strukturę organizacyjną skupiającą 17 jednostek organizacyjnych – tj. Krajową Izbę Architektów RP oraz 16 Okręgowych Izb Architektów RP – Patron gwarantuje ogólnopolski zasięg Projektu. Zgodnie z § 8 Statutu IARP Izba współdziała z Izbą Urbanistów oraz Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie realizacji działań, których zakres jest wspólny dla tych izb. Izba współdziała także ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, które mają z nią zbieżne cele, w szczególności podejmując wspólne działania na rzecz kształcenia swoich członków i podnoszenia ich kwalifikacji.

Ponadto, IARP zapewnia promowanie Projektu w Polsce i za granicą poprzez członkostwo w grupie Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz bezpośredni kontakt z pokrewnymi samorządami zawodowymi w krajach Unii Europejskiej.

Projekt promowany będzie również w biuletynach branżowych oraz w ogólnopolskim czasopiśmie Zawód:Architekt (dwumiesięcznik, nakł. 12 500 egz.), który dociera do wszystkich architektów z uprawnieniami (członków Izby Architektów), a także rozprowadzany jest w szerokim kręgu grup celowych takich jak: administracja publiczna, w tym jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, inwestorzy, urbaniści.
Projekt będzie również promowany na stronie internetowej Izby Architektów RP (www.izbaarchitektow.pl) oraz poprzez odnośnik do strony internetowej Projektu.

Izba Architektów RP zapewni wszechstronną pomoc w zakresie merytorycznej realizacji Projektu, poprawności i aktualności przekazywanych treści edukacyjnych, a także w kwestii doboru najwyższej klasy wykładowców, ekspertów i metod kształcenia nt. zrównoważonego rozwoju.

Rezultaty Projektu wykorzystywane będą w dalszym rozwoju strategii IARP nie tylko w zakresie ustawicznego kształcenia zawodowego, ale także w celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Cele te realizowane będą w ramach programu Powszechnej edukacji architektonicznej: ARCHIfunEDUKACJA (działania na rzecz edukacji architektoniczne dzieci i młodzieży) i Kształtowanie Przestrzeni (program edukacyjny w szkołach gimnazjalnych i licealnych).

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013