Inteligentne miasto Aarhus

Aarhus to drugie pod względem wielkości miasto w Danii, ważny port morski i węzeł kolejowy. Już od początku XX wieku Aarhus stało się najważniejszym ośrodkiem naukowo-kulturalnym Jutlandii. Miasto liczy dziś 315 tys. mieszkańców i stale notuje trend wzrostowy, natomiast aglomeracja Aarhus ma 1,2 miliona.

WIZJA

Smart Aarhus to ambitny plan osiągnięcia pozycji międzynarodowego lidera skandynawskiego modelu rozwoju miast opartego na partnerstwie. Technologia cyfrowa jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą na rozwój zrównoważonego miasta przyszłości. Smart Aarhus to nowy sposób myślenia w celu stworzenia trwałych i zrównoważonych innowacji miejskich i osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Jest to model oparty na zaangażowaniu interesariuszy poprzez partnerstwo.

Smart Aarhus to cyfrowy świat stworzony w celu generowania wysokiej jakości i zapewnieniu pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Realizacji zrównoważonego rozwoju miasta towarzyszy dbałość o harmonijne połączenia nowego ze starym na każdym etapie procesów decyzyjnych.

Smart Aarhus został oficjalnie zainaugurowany 24 stycznia 2012 roku. Utworzono 35 grup roboczych w oparciu o pracę licznych wolontariuszy. Grupy robocze otrzymały ambitne zadanie opracowania szkiców przyszłego miasta.

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Centralne Biuro Regionu Danii w Viborg
 • Urząd Miasta Aarhus
 • Systematic A/S
 • VIA Uniwersytet
 • Instytut Alexandra
 • Duński Instytut Technologiczny
 • Uniwersytet w Aarhus

PARTNERSTWO I ZASADY WSPÓŁPRACY

Smart Aarhus jest nowym sposobem przekształcania potencjału miasta. Partnerzy przedsięwzięcia są zobowiązani do koordynacji inicjatyw w różnych sektorach i organizacjach. Chodzi o to, aby zerwać z tradycyjnymi metodami podejmowania decyzji i współpracy poprzez tworzenie nowych zespołów i partnerstwa dla każdego projektu. Wszystkie projekty w ramach Smart Aarhus mają na celu stworzenie ram dla trwałego i zrównoważonego rozwoju miasta i oparte są na tzw. zasadach Smart Aarhus.

ZASADY SMART AARHUS

 1. Rozwiązywanie problemów społecznych. Wyzwania te wymagają śmiałych działań i alternatywnego myślenia, mobilizując zasoby, które tworzą trwałe i zrównoważone rozwiązania.
 2. Wzmacnianie gospodarki cyfrowej i tworzenie miejsc pracy. Z tego powodu projekty w ramach Smart Aarhus mają wyraźny potencjał gospodarczy i możliwość wpływania na wzrost gospodarczy Danii.
 3. Nowe, ambitne postrzeganie tradycyjnych ról obywateli, sektora publicznego i przedsiębiorstw prywatnych. Obywatele i przedsiębiorstwa powinny przyjąć wyższy poziom odpowiedzialności, a sektor publiczny zobowiązany jest stworzyć optymalne warunki dla tej współpracy — przykładem takiego działania jest wymiana danych.
 4. Otwartość i zaangażowanie zainteresowanych stron. Demokratyczny aspekt tego procesu przełoży się na bardziej trwały i zrównoważony efekt.
 5. Gotowość do eksperymentowania za pomocą projektów pilotażowych, które są kluczem do sukcesu jeśli charakteryzują się mierzalnymi efektami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

JAK UŻYWAĆ SMART AARHUS

Projekt Smart Aarhus jest otwarty na współpracę i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. W ramach projektu wprowadzono tzw. etykietę <b>„Made with Aarhus”</b>, która oznacza, że posługująca się nią firma lub organizacja wykorzystuje model partnerstwa, angażuje obywateli, stosuje podejście międzysektorowe i działa na rzecz podnoszenia poziomu w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta. „Made with Aarhus” jest sposobem wymiany informacji i danych między klientami i partnerami projektu.

GRUPY ROBOCZE

Ważną częścią Smart Aarhus jest praca w grupach roboczych. Zaangażowani społecznicy rozwiązują różne problemy w dziedzinie bezpieczeństwa, ruchu drogowego, zdrowia, zrównoważonego rozwoju i w wielu innych istotnych obszarach. Wynikiem tych prac jest spora liczba ciekawych rozwiązań i sugestii opracowanych dzięki dostępności do otwartych danych. Zalecenia grup roboczych stanowią ramy dla dalszych działań w Smart Aarhus, a proponowane metody są skutecznie wdrażane. Niektóre z grup roboczych działają na zasadach ad hoc, a inne pracują w trybie stałym.

PROJEKTY

Praca na rzecz Smart Aarhus jest realizowana za pośrednictwem kilku głównych projektów:

City Pulse — to tzw. Internet przedmiotów analizowany w rzeczywistym czasie, służący różnym aplikacjom dla Smart City. Te innowacyjne rozwiązania pozwalają na integrację Internetu przedmiotów z tradycyjnym Internetem. Projekt ten zidentyfikował 101 scenariuszy inteligentnego miasta oraz zestaw rozwiązań wypracowanych na podstawie analizy zbiorów Big Data. Niezbędne dane ilustrujące nieskończoną ilość zachowań i reakcji mieszkańców w relacji z różnymi przedmiotami, budynkami, zdarzeniami środowiskowymi oraz społeczno-ekonomicznymi zbierane są poprzez tysiące specjalnie dedykowanych czujników elektronicznych. Czujniki takie instalowane są w różnych miejscach miasta: w budynkach, na skrzyżowaniach, wzdłuż ulic, w parkach, terenach sportowych i rekreacyjnych itp.

Open Data Aarhus – portal oferujący dostęp do danych. Ten kluczowy projekt stworzono w celu zapewnienia łatwego i powszechnego dostępu do danych z różnych dziedzin: od ruchu ulicznego, zanieczyszczenia atmosfery do informacji zdrowotnych i sportowych. Wynika to z faktu, że ich przytłaczająca ilość, zarówno z gminy, regionu, instytucji oświatowych i firm – teoretycznie jawnych i dostępnych bezpłatnie – w praktyce jest trudno osiągalna. Informacje te są cenne choćby dlatego, że mogą być stosowane jako surowy materiał pomocny przy opracowywaniu nowych aplikacji i narzędzi. Dlatego też przedsiębiorstwa i osoby fizyczne mają za pomocą portalu internetowego nieskrępowany dostęp do danych, które mogą wykorzystać do tworzenia nowych usług. Usługi te muszą odpowiadać potrzebom obywateli i przedsiębiorstw.

Internet Week Denmark – tygodniowy festiwal Internetu. W ramach festiwalu trwają prezentacje, dyskusje, warsztaty i wiele imprez skupiających wszelkie podmioty interesujące się Internetem i jego znaczeniem dla innowacji i wzrostu. Jest to okazja do debaty na temat niezliczonych możliwości, jakie Internet oferuje zarówno firmom, jak i osobom prywatnym, które mogą przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i rozwoju w Aarhus.

Aarhus Challenges – projekt  dotyczy umiejętności wspólnego rozwiązywania poważnych i szeroko pojętych wyzwań społecznych. Firmy, organizacje i instytucje oświatowe umożliwiają swoim pracownikom, uczniom i studentom znalezienie konkretnych odpowiedzi na ważne i problematyczne zagadnienia społeczne. Wszystkie przedstawione projekty mają dać odpowiedź na wiele skomplikowanych dla miasta pytań. Platformy działają cyfrowo w Internecie celem zwiększenia dostępności efektów tej współpracy.

WI-FI – to dziś największa w Danii, spójna sieć bezprzewodowa, każdego dnia wykorzystywana w Aarhus przez pracowników, mieszkańców i przyjezdnych. Oprócz stałego zwiększania dostępności Internetu, miasto Aarhus planuje znaczne rozszerzenie zasięgu sieci w 2014 roku, co stworzy nowe możliwości – zwłaszcza w zakresie nowych inteligentnych rozwiązań w mieście.

06_SMART-CITIES_Aarhus_Dania_DO-DRUKU

Plik w formacie PDF – _SMART CITY Aarhus

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013