Regulamin Projektu „Ekologia konstruktywnie”

Część I Postanowienia ogólne

§1 Informacje o projekcie

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w Projekcie „Ekologia konstruktywnie” realizowanym w ramach programu priorytowego 7: Edukacja ekologiczna, Kategoria I – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych, Przedsięwzięcie: Kongres i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Realizatorem projektu jest Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce.
Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy o dofinansowanie nr 190/2014/Wn50/EE-EE/D z dnia 11.04.2014 r.
Okres realizacji Projektu: 2014 – 2015 r.
Zasięg Projektu: ogólnopolski oraz międzynarodowy (poprzez wykorzystanie dobrych praktyk z Europy, zanalizowanie ich pod kątem realności zastosowań w Polsce).
Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej www.ekologiakonstruktywnie.pl oraz w Biurze Projektu.

§2 Definicje

Realizator – podmiot realizujący projekt (Beneficjent Projektu) współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. W Regulaminie Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce.
Instytucja Zarządzająca – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.
Uczestnicy Projektu (Grupa docelowa) – osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach projektu, wyłonione zgodnie z zapisami dokumentów programowych oraz opisem grupy docelowej zawartym we wniosku aplikacyjnym.
Biuro Projektu – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, tel. 025 633 30 32 w. 68, fax. 25 633 20 51, www.mazovia.edu.pl, e-mail: eko@mazovia.edu.pl
Dane osobowe − dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Beneficjenta.
Projekt – „Ekologia konstruktywnie” realizowany w ramach programu priorytowego 7: Edukacja ekologiczna, Kategoria I – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych, Przedsięwzięcie: Kongres i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Zespół Projektowy – personel zatrudniony w Projekcie.
Patronat projektu – Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP), poprzez swoją strukturę organizacyjną skupiającą 17 jednostek organizacyjnych tj. Krajową Izbę Architektów RP oraz 16 Okręgowych Izb Architektów RP.

Część II Cele projektu i założenia programowe

§1 Cel główny Projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w grupach decydujących o rozwoju terenów zurbanizowanych (administracja publiczna, inwestorzy i przedsiębiorcy, architekci i urbaniści).
§2 Cele szczegółowe Projektu

Cel główny Projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: wypracowanie i promocję zasad zrównoważonego rozwoju na terenach zurbanizowanych, uświadomienie długofalowej odpowiedzialności spoczywającej w rękach grup docelowych w zakresie wpływu na budowanie (lub hamowanie) zrównoważonego otoczenia, wspieranie działań sprzyjających rozwojowi współpracy między wyznaczonymi grupami docelowymi, nabycie praktycznej wiedzy poprzez wymianę doświadczeń (dobre praktyki z Polski i Europy oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami konferencji), zwiększenie przejrzystości w przepływie informacji między poszczególnymi podmiotami (grupami celowymi), integracja lokalnie działających przedstawicieli grup celowych, wytworzenie u dzieci trwałych nawyków i zachowań ekologicznych oraz zapoznanie ich z ideą zrównoważonego rozwoju, współpraca z lokalnymi społecznościami.

§ 3 Działania związane z osiągnięciem celów szczegółowych Projektu

 • Organizacja trzech interaktywnych konferencji, obejmujących swym tematem pełen zakres z dziedzin definiujących zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych.
 • Nagranie 24 filmów, które będą miały charakter filmów edukacyjno-informacyjnych z elementami filmu dokumentalnego, promujących najlepsze rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych w krajach europejskich.
 • Organizacja wystawy podzielonej na 3 mniejsze wystawy tematyczne powiązane z konferencjami. Każda wystawa tematyczna będzie przedstawiać dobre praktyki zagraniczne w formie graficznej, statycznej oraz będzie uzupełnieniem materiału filmowego. Wystawa tematyczna składać się będzie kolorowych plansz, po 2 plansze na 1 studium przypadku (case study), w sumie 80 plansz.
 • Strona internetowa zostanie ściśle dostosowana do potrzeb Projektu, dzięki czemu służyć będzie zarówno usprawnieniu procesu realizacji przedsięwzięcia jak i popularyzacji wiedzy o Projekcie.
 • Opracowanie i druk materiałów pokonferencyjnych w formie publikacji pt.: „Ekologia konstruktywnie” (wraz z wklejoną płytą DVD z dodatkowymi materiałami edukacyjno-promocyjnymi) jako podsumowanie całości wykładów, zdobytej wiedzy i wniosków na temat zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych.

§4 Konferencja

Każda z konferencji poświęcona będzie odrębnemu pakietowi zagadnień z dziedziny zrównoważonego rozwoju na terenach zurbanizowanych. Podczas ostatniej konferencji nastąpi podsumowanie całego cyklu.
Poszczególne konferencje poświęcone będą w szczególności następującym dziedzinom:

 • I Konferencja Regionalna – PLANOWANIE MIASTA PRZYJAZNEGO, ROZWÓJ MIEJSKI, ZARZĄDZANIE, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I MIESZKALNICTWO
 • II Konferencja Regionalna – ŚRODOWISKO MIEJSKIE, ZMIANY KLIMATU, WODA, HIGIENA I ZMIANY KLIMATU, GOSPODARKA MIASTA, FINANSOWANIE MIESZKALNICTWA, KATASTROFY I ZJAWISKA KRYZYSOWE
 • III Konferencja Regionalna – WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, INFORMACJA I MONITOROWANIE, MIASTO ZRÓWNOWAŻONE, CO PO 2015?

Struktura konferencji obejmować będzie następujące moduły:
Dla uczestników konferencji:

 • sesja wykładowa
 • sesja interaktywna
 • sesja posterowa (wystawa)

Dla społeczności lokalnych (dzieci):

 • sesja warsztatowa

Sesja wykładowa będzie zawierała moduły wykładowe dla grup celowych poruszające podtematy dotyczące zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych według struktury:

 • wprowadzenie do omawianej tematyki,
 • seria wykładów wyselekcjonowanych ekspertów z danej dziedziny,
 • dyskusje panelowa z ekspertami oraz przedstawicielami grup celowych,
 • podsumowanie.

Równolegle do sesji wykładowej odbywać się będzie sesja warsztatowa przeznaczona głównie dla ok. 30 dzieci w wieku 7-13 lat z lokalnej szkoły podstawowej. Przygotowane zostaną specjalne gry i zabawy „z ekologią na ty”, moderowane przez wyspecjalizowanego metodyka/trenera. Rozwiązując zadania ekologiczne w formie gier i zabaw edukacyjnych, dzieci postarają się rozwiązać konkretne zadanie planistyczne, wcielając się w trzy różne role (odpowiadające grupom docelowym):

 • Jestem tym, który decyduje – dziecko w roli samorządowca (decydenta, urzędnika) odpowiada na pytanie: „Co bym zadecydował, gdyby to ode mnie zależało?”
 • Jestem tym, który buduje – dziecko w roli inwestora/przedsiębiorcy odpowiada na pytanie: „Co bym zbudował, gdyby to ode mnie zależało?”
 • Jestem tym, który projektuje – dziecko w roli architekta/urbanisty odpowiada na pytanie: „Co bym zaprojektował, gdyby to ode mnie zależało?”

Rezultaty ćwiczeń ekologicznych dzieci przedstawione zostaną dorosłym w formie wykonanych prac, stanowiąc jeden z elementów sesji posterowej w drugim dniu konferencji.

Sesja posterowa jest związana z główną tematyką konferencji regionalnej i stanowić będzie dopełnienie sesji wykładowej oraz okazję do swobodnej dyskusji między uczestnikami konferencji. Sesja ta będzie przedstawieniem dobrych praktyk z krajów Europy nt. zrównoważonego rozwoju zgodnie z tematyką wykładów regionalnej konferencji.

Drugi dzień konferencji przeznaczono na sesję interaktywną dla grup celowych składająca się z następujących części składowych:

 • trójkąty zadaniowe – „Wejdź w moje buty”. Przewiduje się utworzenie kilkunastu grup zadaniowych składających się z przedstawicieli różnych grup celowych: samorządowców lub urzędników, inwestorów lub przedsiębiorców, architektów lub urbanistów. Utworzone w ten sposób zespoły będą miały za zadanie przeprowadzić analizę zależności, złożoności i konfliktu interesów oraz sprecyzować własne cele.
 • zamiana ról – kluczowy element sesji, który ma na celu zidentyfikowanie różnych celów i wypracowanie konsensusu oraz zdefiniowanie wspólnych wniosków. Istotnym elementem gry będzie dwukrotna zamiana ról, by w ten sposób zrozumieć sprzeczne często interesy adwersarzy. Uczestnicy będą musieli każdorazowo spojrzeć na konkretne zadanie z innego punktu widzenia, bronić punktu widzenia danej roli i w ten sposób opracować każdorazowo optymalny scenariusz działań.
 • podsumowanie – opracowane wnioski stanowić będą źródło dobrych praktyk dla końcowej publikacji Projektu. Tak wypracowane rozwiązanie konkretnego zadania nt. zrównoważonego rozwoju pozwoli grupom celowym na przeniesienie podobnych zachowań do codziennej praktyki w obrębie własnej grupy zawodowej.

Wszystkie sesje (wykładowa, warsztatowa, interaktywna, posterowa), a także wywiady i komentarze oraz inne wydarzenia towarzyszące dokumentowane będą nie tylko w formie zapisu tekstowego, ale również filmowego i fotograficznego.

§5 Filmy

Każdy z 24 filmów będzie opowiadał o innym temacie, a pozyskany materiał filmowy będzie podstawą do opracowania kompendium dobrych praktyk z zagranicy.
Poszczególne odcinki będą przygotowane z podziałem na trzy zasadnicze części:
– wprowadzenie w problematykę miejscowego przypadku – opis i analiza przyczyn powstałego problemu w kontekście terenu zurbanizowanego, miasta, aglomeracji, regionu i danego kraju,
– przedstawienie wybranych sposobów rozwiązania lokalnego problemu,
– przedstawienie efektu końcowego, pokazanie w zarysie skuteczności przyjętych rozwiązań.
Filmy zostaną nagrane w systemie HD, a długość jednego filmy wynosić będzie około 10 minut.

§6 Wystawy tematyczne

Każda wystawa tematyczna składać się będzie z kolorowych plansz po 2 na 1 studium przypadku (case study), w sumie 80 plansz. Czynności niezbędne w celu opracowania w/w plansz to:

– dobór i selekcja merytoryczna materiałów graficznych (tekst, plany, mapy, fotografie) umożliwiających opracowanie graficzne plansz wystawowych,
– opracowanie graficzne plansz z wizualizacjami w formacie B0 (100 cm x 70 cm),
– druk kolorowy plansz – plansze z wizualizacjami drukowane w technologii wielkoformatowego, druku solventowego tuszami odpornymi na działanie promieniowania UV, plansze będą standardowo podklejane na podłoże sztywne (pianka kapa 5 mm) oraz foliowane celem poprawy estetyki oraz dodatkowego zabezpieczenia wydruku.

§7 Strona internetowa

Strona internetowa będzie pełniła rolę głównej platformy informacyjnej o Projekcie, kontaktu z zainteresowanymi podmiotami, promocji oraz będzie na bieżąco aktualizowana.
Szczegółowe cele strony internetowej to:

 • informacyjny – będzie stanowić medium bieżącej komunikacji z grupami docelowymi kampanii (komunikowanie o aktualnościach Projektu),
 • sprawozdawczy – podsumowania konferencji oraz informacje dotyczące przyszłych konferencji i pozostałych wydarzeń,
 • rekrutacyjny – narzędzie rekrutacji uczestników konferencji,
 • promocyjne – promocja Projektu i wiedzy oraz działanie na rzecz zmiany świadomości i wytworzenie pozytywnego klimatu społecznego dla „zielonych” inwestycji,
 • opiniotwórcze – informowanie na temat polityki zrównoważonego rozwoju, działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, budowanie „wspólnego głosu”, a w przyszłości wspólnie podjętych działań.

Ponieważ celem Projektu jest szeroka popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju, przewidziano tłumaczenie strony internetowej w podstawowej wersji, a także wszystkich dodawanych treści, na język angielski. Przewiduje się, że materiał umieszczony na stronie internetowej będzie obejmował około 300 stron tekstu.

§8 Publikacja

Publikacja stanowić będzie kompendium wiedzy nt. zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych.
Publikacja zawierać będzie materiały – wykłady z wszystkich trzech konferencji wraz z opracowaniem – filmami i planszami projektowymi na temat dobrych praktyk zagranicznych. Do publikacji dołączona zostanie płyta DVD z materiałem filmowym popularyzującym wiedzę o zrównoważonym rozwoju terenów zurbanizowanych i dobrych praktykach w tym zakresie
Dystrybucja publikacji (2000 szt.) skierowana będzie do jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych zrzeszających inwestorów i przedsiębiorców, izb zrzeszających architektów i urbanistów, instytucji branżowych oraz innych, merytorycznie właściwych adresatów.
Publikacja będzie przetłumaczona na język angielski, dzięki czemu zasięg promocji obejmie instytucje europejskie (m.in. Parlament Europejski, Komisja Europejska, Komitet Regionów) oraz innych zainteresowanych odbiorców. Anglojęzyczna wersja publikacji dostępna będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

Części III Uczestnicy Projektu

§1 Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu jest ogółem 270 osób, w tym:
60 pracowników administracji publicznej
60 architektów/urbanistów
60 inwestorów/developerów
90 dzieci z lokalnych społeczności.
Promocja wiedzy projektu będzie miała zasięg międzynarodowy. Zasięg ma objąć 20000 osób z grup docelowych, w tym:
10 275 architektów – członków Izby Architektów RP,
300 urbanistów – członków Izby Urbanistów
8 625 samorządowców (marszałkowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz co najmniej po dwóch samorządowców w randze dyrektora odpowiedniego wydziału)
800 inwestorów – reprezentantów (prezesi, dyrektorzy techniczni firm developerskich).
W dążeniu do realizacji celów Projektu zaplanowano uczestnictwo w każdej z konferencji trzech dziennikarzy z województw objętych programem przedsięwzięcia. Ich udział w konferencjach przyczyni się do uzyskania efektu kaskady informacji.

§2 Kryteria uczestnictwa w Projekcie

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
Przystąpienie do uczestnictwa w Projekcie przebiega zgodnie z procedurą rekrutacji zawartą w Część V Regulaminu.

IV Zasady uczestnictwa w Projekcie

§1 Organizacja

Udział w Projekcie jest dobrowolny.
Organizator zapewnia niezbędne do realizacji Projektu zaplecze lokalowe, techniczne i merytoryczne.
§2 Konferencje

Projekt zakłada realizację 3. dwudniowych konferencji.
Ze względu na warsztatowy charakter konferencji, maksymalna ilość uczestników w czasie trwania jednej konferencji wynosi 60 osób (dorośli) i 30 dzieci z lokalnych szkół.
Organizator zapewnia uczestnikom konferencji:
osoby dorosłe:
2 przerwy kawowe, przerwę obiadową w każdym dniu konferencji oraz kolację w pierwszym dniu,
zakwaterowanie (jeden nocleg) w miejscu realizacji konferencji, w pokojach jedno i dwuosobowych,
dzieci: przerwa wraz z przekąską.
Konferencje będą charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym, poprzez dobór wysokiej klasy prelegentów i ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie tematyki poruszanej w czasie poszczególnych konferencji .
Konferencje prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii multimedialnych oraz za pomocą atrakcyjnych metod, form i narzędzi edukacyjnych (sesje interaktywne „wejdź w moje buty”, filmy edukacyjne i in.).
Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.

§3 Monitoring

Uczestnicy potwierdzają swoją obecności na konferencji poprzez złożenie podpisu na listach obecności oraz odbiór przerw kawowych i obiadowej.
Uczestnicy wypełniają ankiety monitorujące w trakcie uczestnictwa w Projekcie.
Informacje, o których mowa w punktach 1-2 będą wykorzystywane do wywiązania się Beneficjenta z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Zarządzającej.

Część V Procedura rekrutacji uczestników Projektu

§1 Organizacja

Rekrutacja Uczestników Projektu ma charakter otwarty i zostanie przeprowadzona zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej Projektu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia rekrutacji bądź jej skrócenia, jak również zmiany terminów przeprowadzenia konferencji. Informacje o zmianach, o których mowa zostaną umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej projektu.
Uczestnikami rekrutacji na konferencje w Projekcie „Ekologia konstruktywnie” mogą być osoby określone w Części III §1 Regulaminu Projektu.
§2 Warunki i dokumentacja rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie jest wypełnienie wstępnego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Projektu.
Przesłane zgłoszenia zostaną poddane weryfikacji, a o zakwalifikowaniu się uczestników na konkretną konferencję będą decydowały następujące kryteria:
– przynależność do wyznaczonych grup docelowych (administracja publiczna, inwestorzy/przedsiębiorcy, architekci/urbaniści),
– kolejność zgłoszeń.
W celu uzyskania proporcjonalności uczestników z poszczególnych grup docelowych przewiduje się udział 20 osób z każdej grupy, tj. razem 60 osób na konferencję.
Aktualny stan wolnych miejsc na daną konferencję będzie dostępny na stronie internetowej Projektu.
Potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do Projektu zostanie przesłane pocztą elektroniczną wraz z informacją organizacyjną na podany przy zgłoszeniu adres e-mail.
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Projektu, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą mogły wziąć udział w konferencji w przypadku zwolnienia się miejsc.
Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia konferencji, informując o tym Organizatora za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w ww. terminie, Organizator może obciążyć uczestnika kosztami noclegu i wyżywienia jeśli nieobecność uczestnika przyniesie straty finansowe.
W przypadku korzystania przez uczestnika z innych usług hotelowych (np. minibar, dodatkowy nocleg, nocleg dla osoby towarzyszącej), koszt ich pokrywa uczestnik na podstawie faktury wystawionej bezpośrednio przez hotel.

Część VI Postanowienia końcowe

§1 Regulacje prawne

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Koordynator Projektu.
Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Collegium Mazovia.

WARTO WIEDZIEĆ

report_img01

źródło: www.samsung.com

wheel of prosperity

źródło: State of the World's Cities Report 2012/2013