Monthly Archives: Marzec 2017

Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym i poprawa w zakresie zasobooszczędności

Polska gospodarka należy do najmniej zasobo- i energooszczędnych w UE. Krajowe zużycie materiałów na mieszkańca od początku pierwszej dekady XXI wieku wzrastało, osiągając 20,7 tony na mieszkańca, w porównaniu ze średnią unijną 14,5 tony, ale w 2014 r. spadło do 17,2 tony.

Konkluzję zawarto w dokumencie pod tytułem Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska UE Sprawozdanie na temat państwa – POLSKA dostępnym w całości pod adresem http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_pl_pl.pdf

Dokument porusza następujące zagadnienia:

PRZEKSZTAŁCENIE UE W ZASOBOOSZCZĘDNĄ, ZIELONĄ I KONKURENCYJNĄ NISKOEMISYJNĄ GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

OCHRONA, ZACHOWANIE I WSPIERANIE KAPITAŁU NATURALNEGO

ZAPEWNIENIE OBYWATELOM ZDROWIA I DOBREJ JAKOŚCI ŻYCIA

INSTRUMENTY RYNKOWE I INWESTYCJE

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I WIEDZA

 

W kolejnych latach zmiany produktywności zasobów obrazuje tabela statystyczna http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdpc100